Όροι & δικαιώματα πώλησης

Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπουν όλες τις πωλήσεις που γίνονται από την εταιρία, θα υπερισχύουν οποιονδήποτε όρων και προϋποθέσεων που μπορούν να εμφανίζονται στα έγγραφα του Αγοραστή. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με την ρητή, έγγραφη συγκατάθεση της εταιρίας που θα δοθεί από έναν από τους νομικά εξουσιοδοτημένους διευθυντές τμημάτων, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στην έδρα της Εταιρίας στην Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας.

1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

Οποιαδήποτε προσφορά ή γνωστοποίηση τιμής από την εταιρία είναι χωρίς δέσμευση και υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της πώλησης, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι μόνο ενδεικτικές, μπορούν να αναπροσαρμόζονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση οφειλόμενες σε αυξήσεις των οίκων του εξωτερικού. Η αποδοχή από τον Αγοραστή εμπορευμάτων που εστάλησαν από την εταιρία μετά από παραγγελία θα αποτελεί σε κάθε περίπτωση αποδοχή χωρίς επιφύλαξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων πώλησης. Μια σύμβαση θα συναφθεί όταν η εταιρία θα αποδεχτεί μια παραγγελία που θα κάνει ο Αγοραστής. Η αποδοχή από την εταιρία θα γίνεται μόνο μέσω μιας επίσημης «Βεβαίωσης Λήψης» που θα εκδίδεται από τα Κεντρικά Γραφεία της στην Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η εταιρεία θα υποχρεούται να προμηθεύσει μόνο τα προϊόντα που περιγράφονται στα στοιχεία υποβολής και όπως περιγράφεται στην οπίσθια όψη της βεβαίωσης λήψης ή στα έγγραφα που επισυνάπτονται στο παρόν.

Η εταιρία δεν θα είναι υπεύθυνη για πλήρη ή μερική μη εκτέλεση οφειλόμενη σε γεγονότα ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων της κακοκαιρίας, των γενικών ή ειδικών απεργιών, των ταραχών, των ατυχημάτων, των πυρκαγιών, των εκρήξεων, της αδυναμίας προμήθειας υλικών από τις συνήθεις πηγές ή στις συνήθεις τιμές, της ανεπάρκειας εργατικού δυναμικού, τω διακοπών ή των καθυστερήσεων των μεταφορικών μέσων, του εμπορικού αποκλεισμού (εμπάργκο), της επίταξης με διαταγή οποιασδήποτε κυβέρνησης ή στρατιωτικής αρχής σε σχέση με τη χρήση ή τον προορισμό του υλικού ή του τελικού προϊόντος, των ενεργειών τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του Αγοραστή ή για οποιαδήποτε παρόμοια ή διαφορετική αιτία εκτός του ελέγχου της. Η εταιρία θα μπορεί να καθυστερήσει-ή κατ’ επιλογήν της, να επαναδιαπραγματευθεί τις τιμές, τους όρους και τις προϋποθέσεις της πώλησης με τον Αγοραστή. Αν η εταιρία επιλέξει να επαναδιαπραγματευθεί και ο Αγοραστής αδυνατεί να συμφωνήσει πάνω στις αναθεωρημένες τιμές ή τους όρους, η παραγγελία θα ακυρώνεται χωρίς οποιαδήποτε οικονομική χρέωση.

3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΦΟΡΟΙ, ΝΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε περίπτωση αγορών απευθείας από τον προμηθευτή, οι δασμοί, οι φόροι προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι, καθώς και όλοι οι ναύλοι και όλα τα ασφάλιστρα και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον αγοραστή. Αν όμως με ρητή συμφωνία η εταιρία συμφωνεί να συμπεριλάβει οποιουσδήποτε τέτοιους φόρους ή δαπάνες στην συμβατική τιμή της, οποιαδήποτε αύξηση στη χρέωση που μπορεί να προκύψει κατά το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας αποδοχής της παραγγελίας και της ημερομηνίας της παράδοσης θα βαρύνει τον Αγοραστή. Οποιαδήποτε αύξηση του κόστους του εισαγόμενου προϊόντος η οποία προκύπτει, μεταξύ άλλων, από αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες θα βαρύνουν επίσης τον Αγοραστή.

4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

H εταιρία εγγυάται για μια περίοδο πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αποστολής ότι τα προϊόντα που εμπορεύεται είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα του υλικού και από κακοτεχνίες. Η εγγύηση περιορίζεται στα πιο πάνω. Θα είναι άκυρη και ανενεργή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) :

α) της ακατάλληλης αποθήκευσης από τον Αγοραστή ή οποιονδήποτε τρίτο,

β) εσφαλμένης συντήρησης ή χρήσης.

Ο Αγοραστής θα ειδοποιεί εγγράφως την εταιρία για οποιοδήποτε ελάττωμα, ατέλεια ή έλλειψη στα προϊόντα που εμπορεύεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη στιγμή που αυτό το ελάττωμα ή ατέλεια ή έλλειψη θα εμφανιστεί, σε περίπτωση παράλειψης του οποίου, ο Αγοραστής εκπίπτει του δικαιώματος να επικαλεστεί την εγγύηση αυτή. Σε καμία περίπτωση η εταιρία δε θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το κόστος των απολεσθέντων προϊόντων. Οι δαπάνες αποστολής και επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος θα βαρύνουν την εταιρία. Η εταιρία δε θα έχει καμία ευθύνη μέχρι να εξοφληθούν τα προϊόντα και τότε η ευθύνη αυτή θα περιορίζεται στην τιμή αγοράς των προϊόντων που θα αποδειχτούν ελαττωματικά. Εκτός από τις περιπτώσεις της βαριάς αμέλειας ή δόλου της εταιρία ή του διευθυντικού προσωπικού της, η εταιρία δεν θα έχει καμία ευθύνη έναντι του Αγοραστή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή βλάβη σε σχέση με τα εμπορεύματα. Το βάρος αποδείξεως της αμέλειας ή του δόλου βαρύνει τον Αγοραστή. Η εταιρία δε θα έχει καμία ευθύνη έναντι του Αγοραστή για οποιαδήποτε επακόλουθη ζημία που θα προκύψει από καθυστέρηση, εμπορική απώλεια ή ζημία, ή για οποιαδήποτε άλλη έμμεση ζημία. Σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται από την εταιρία να πληρώσει αποζημίωση, αυτή δεν θα υπερβαίνει ποτέ, κατά την επιλογή της εταιρίας, την καθαρή αξία του τιμολογίου των παραδοθέντων εμπορευμάτων σαν αποτέλεσμα των οποίων ή σε σχέση με τα οποία προκλήθηκε η απώλεια, ή ζημία. Οποιαδήποτε περαιτέρω εγγύηση πρέπει να εκδοθεί εγγράφως από τα Κεντρικά Γραφεία της εταιρίας  στη Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας. Η εγγύηση και ευθύνη που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, αντικαθιστούν οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις και ευθύνες, ρητές ή σιωπηρές. Τα χρώματα των προϊόντων ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από τα εικονιζόμενα της φωτογραφίας

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σε περίπτωση που η εταιρία θα εμποδιστεί για οποιαδήποτε αιτία εκτός του ελέγχου της να παραδώσει τα προϊόντα στην προβλεπόμενη ημερομηνία, θα αποθηκεύσει και εν ανάγκη θα διαχειρισθεί τα προϊόντα αυτά με έξοδα του αγοραστή.

6. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και κίνδυνο του αγοραστή. Η κυριότητα των προϊόντων δε θα μεταβιβασθεί στον Αγοραστή, μέχρι αυτός να εξοφλήσει πλήρως οποιαδήποτε ποσά είναι πληρωτέα από τον ίδιο εκείνη τη στιγμή ή αργότερα προς την εταιρία σε σχέση με οποιαδήποτε προϊόντα που παραδόθηκαν στην Αγοραστή, συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος αγοράς, των οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων, των τόκων, των φόρων και των εξόδων που οφείλονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης πώλησης. Πριν από τη μεταβίβαση της κυριότητας των εμπορευμάτων στον Αγοραστή, ο Αγοραστής θα αποθηκεύσει τα εμπορεύματα χωριστά από άλλα εμπορεύματα και θα προσδιορίζει σαφώς τα εμπορεύματα ως ιδιοκτησία της εταιρίας.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ

Αν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά κατά τρόπο ρητό, οι όροι πληρωμής για εμπορεύματα που θα αποσταλούν βάσει της παρούσας σύμβασης θα είναι πάντα αυτή που θα αναγράφεται στο έντυπο πώλησης (προσφορά ή τιμολόγιο). Σε περίπτωση μη πληρωμής των ποσών αυτών μόλις καταστούν ληξιπρόθεσμα η εταιρία θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία χωρίς να οφείλει οποιαδήποτε αποζημίωση και να αναλάβει την κατοχή των εμπορευμάτων ή να ζητήσει την άμεση πληρωμή των εμπορευμάτων αυτών. Οποιαδήποτε οφειλόμενα ποσά θα αρχίσουν αυτομάτως και χωρίς καμία επίσημη ειδοποίηση να φέρουν τόκους από την ορισθείσα ημερομηνία πληρωμής με ένα επιτόκιο ίσον με το τότε ισχύον νόμιμο επιτόκιο προσαυξημένο κατά δυο (2) μονάδες.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Πριν την αποστολή/παραλαβή του προϊόντος εφόσον η παραγγελία σας βρίσκεται “Εν Αναμονή ή Επιβεβαιώθηκε”. – Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση keria365gr@gmail.com ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 26340 38922

β) Μετά την παραλαβή του προϊόντος – Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα σας για υπαναχώρηση εντός 14 εργάσιμων ημερών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παραγγελία σας μπορεί να ακυρωθεί μέχρι τη στιγμή όπου θα αποσταλεί η παραγγελία σας. Μετά το χρονικό σημείο αυτό δεν θα είναι δυνατή η ακύρωση.

Υπαναχώρηση

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής, μέσα σε 14 ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία παραλαβής της. Στην περίπτωση επιστροφής του/των προϊόντος/ντων συμπλήρωστε το ειδικό Έντυπο Επιστροφής, προκειμένου να μας ενημερώσετε για τους λόγους της επιστροφής και τον τρόπο που θέλετε να σας εξυπηρετήσουμε. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε επιστροφές προϊόντων που δεν έχουν επιστραφεί σύμφωνα με τους όρους πολιτικής επιστροφών που αναφέρονται πιο κάτω. Όλα τα προϊόντα που επιστρέφονται στις αποθήκες της Εταιρείας μας υπόκεινται σε σχολαστικό ποιοτικό έλεγχο. Οι πιο κάτω όροι πρέπει να πληρούνται για την επιστροφή των προϊόντων στο keria365.gr:

1. Η αίτηση επιστροφής ανταλλαγής να μην υπερβαίνει τις 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης με βάση τα έγραφα παραλαβής και να γίνεται αποστολή e-mail στο keria365gr@gmail.com.
2. Όλες οι επιστροφές και ανταλλαγές πρέπει να λαμβάνονται στην αρχική κατάσταση που παραλάβατε το προϊόν, χωρίς σημάδια φθοράς και σε κατάσταση επαναπώλησης.
3. Το προϊόν πρέπει να έχει όλες τις ετικέτες και συνοδευτικά καρτελάκια του κατασκευαστή που έχει με την αγορά του προϊόντος, όπως και την συσκευασία που συνοδεύει αυτό.
4. Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει το συμπληρωμένο έντυπο επιστροφής μέσα στο πακέτο καθώς επίσης την απόδειξη λιανικής πώλησης.
5. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη
6. Η εταιρεία μας δεν δέχεται επιστροφές υαλικών ειδών.

Σάς ενημερώνουμε ότι η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή φθορές μετά τη χρήση τους και δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση σε αντικατάσταση αυτών. Δεν δεχόμαστε επιστροφές προϊόντων εξαιτίας θεμάτων με την εκάστοτε εταιρεία μεταφορών. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του αγοραστή. Ο πελάτης έχει πάντα την ευθύνη της αποστολής πίσω στα γραφεία μας του προϊόντος, καθώς ως παραλήπτης δεν είναι δυνατό το thecandle.gr να κάνει αναζήτηση του πακέτου σας σε οποιαδήποτε ταχυδρομική/μεταφορική.

Σημείωση

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους και αν διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα τότε αποστείλατε φωτογραφία τους μαζί την ηλεκτρονική δήλωση υπαναχώρησης.

Επιστροφή χρημάτων

Παρακαλώ να θυμάστε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην επιστροφή των χρημάτων, αν τα επιστρεφόμενα προϊόντα πληρούν όλους τους παραπάνω όρους και είναι κατάλληλα προς πώληση κατάσταση. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται εντός 40 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα μέσω τραπέζης. Από το ποσό που θα επιστραφεί δεν θα περιλαμβάνεται το κόστος αντικαταβολής και μεταφορικών. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της εταιρείας να επιστρέψει τα χρήματα στον πελάτη στις περιπτώσεις που το προϊόν έχει πουληθεί σε ειδική τιμή. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας ή επιστροφή χρημάτων με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στο ποσό που θα σας επιστρέψουμε δεν θα συμπεριλαμβάνονται τα πιθανά έξοδα αποστολής και αντικαταβολής.

Δικαίωμα αντικατάστασης

Η εταιρεία δύναται να παρέχει δικαίωμα αντικατάστασης. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής θέλει να αλλάξει το εκάστοτε προϊόν υποχρεούται να προβεί στην επιστροφή του τηρώντας τους όρους επιστροφής και στην πραγματοποίηση νέας παραγγελίας.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Οι πωλήσεις που γίνονται από την εταιρία θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Σε περίπτωση δικαστικού αγώνα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια Μεσολογγίου.

Close Το καλάθι μου
Close Wishlist
Viewed

Recently Viewed

Close
Close

Close
MENU
Κατηγορίες